Algemene Voorwaarden Zakelijk

Algemene voorwaarden Zakelijk

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle niet-consumenten leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Gevelprof B.V., hierna te noemen "Gevelprof B.V.", aan of met een derde, hierna te noemen "Klant".
1.2. Een algemene verwijzing door Klant naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Klant wordt door Gevelprof B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen
1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Gevelprof B.V. schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.
1.4. Klant geldt niet als particulier, (handels)agent of distributeur van Gevelprof B.V. tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

2. Aanbieding
2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Gevelprof B.V. in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Klant. Een individuele prijsopgave aan de Klant bindt Gevelprof B.V. uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Klant deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
2.2. Een overeenkomst tussen Klant en Gevelprof B.V. komt slechts tot stand indien en voor zover Gevelprof B.V. een opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt of door Gevelprof B.V. uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Klant met andere middelen bewijst dat Gevelprof B.V. de opdracht van Klant onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Gevelprof B.V. heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

3. Prijzen
3.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten.
3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden het op de website aangegeven minimum orderbedrag een bijdrage in de orderkosten doorberekend.
3.3. Voor reparatie-, inhuis en montagewerkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is danwel op verzoek van Klant niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks- en administratiekosten verschuldigd.
3.4. In geval van levering, reparatie of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.
3.5. Tenzij anders is overeengekomen vindt de uitlevering van de order na vooruitbetaling plaats.
3.6. Gevelprof B.V. behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Klant voor rekening van Klant te brengen.
3.7. Indien toeleveranciers van Gevelprof B.V. hun prijzen verhogen is Gevelprof B.V. gerechtigd de door hem met Klant overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.8. Indien Klant een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercomunitaire levering of anderszins), staat Klant er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Klant Gevelprof B.V. voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
3.9. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Gevelprof B.V. voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Klant kan hieraan geen verplichtingen van Gevelprof B.V. ontlenen.

4. Levering, uitvoering
4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Klant. Het risico van de zaken gaat over op Klant op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
4.2. Gevelprof B.V. behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.
4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Klant Gevelprof B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke opdracht daartoe van de Klant.
4.4. Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Klant de door Gevelprof B.V. af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Klant, ondanks sommatie van Gevelprof B.V. de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Gevelprof B.V. het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Klant is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Gevelprof B.V. gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4.5. Indien op verzoek van Klant de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
4.6. Gevelprof B.V. is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

5. Reparatie, inhuizing, montage
5.1. Reparatie- inhuis, en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdrachten daartoe door Klant.
5.2. De inhuis, montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan Gevelprof B.V. gezonden informatie (tekeningen e.d.), voor de juistheid waarvan Klant instaat.
5.3. Indien Klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatie-, inhuis en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Klant in rekening kan worden gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Gevelprof B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle aan Klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Klant aan Gevelprof B.V. verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
6.2. De geleverde zaken kunnen door Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
6.3. Klant verplicht zich op eerste verzoek van Gevelprof B.V. op alle vorderingen op derden, tengevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 6.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Klant.

7. Betaling
7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Gevelprof B.V. zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Klant is kenbaar gemaakt.
7.2. Klant is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Klant aan Gevelprof B.V. het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen veertien dagen na de datum van aflevering of geleverde diensten in geval dit bedrag € 2.500,- (inclusief omzetbelasting) of minder beloopt; en
- 33% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst,
- 33% op de datum dat de zaken voor verzending gereed liggen (waarvan Gevelprof B.V. Klant vooraf op de hoogte stelt),
- 34% binnen 14 dagen na (de eerste) aflevering of na geleverde diensten, in geval het factuurbedrag hoger is dan € 2.500,- (inclusief omzetbelasting).
7.4. gestelde termijn is Klant gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (ex omzetbelasting).
7.5. Indien Gevelprof B.V. aan Klant kortingen heeft toegekend, is Klant gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
7.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft Gevelprof B.V. alsdan het recht aan Klant alle eventueel door Gevelprof B.V. te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. Deze laatste worden gesteld op vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag. Een en ander onverminderd de overige aanspraken van Gevelprof B.V. op vergoeding van kosten en schadevergoeding.
7.7. Door Klant gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Gevelprof B.V. op Klant mocht hebben ten aanzien waarvan Gevelprof B.V. geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
7.8. Indien Klant een betalingstermijn overschrijdt, heeft Gevelprof B.V. het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
7.9. Gevelprof B.V. staat tot Klant niet in een rekening-courant verhouding.
7.10. Indien door Gevelprof B.V. om welke reden dan ook aan Klant uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter

8. Retournering, reclamering
8.1. Als een product dat u besteld heeft niet goed/ondeugdelijk is (niet compleet, beschadigd, etc.), dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan ons te melden. Wij accepteren alleen artikelen die ondeugdelijk blijken te zijn, die bij Gevelprof B.V. zijn aangeschaft en (indien mogelijk) ongebruikt, onbeschadigd, in originele en ongeopende verpakking worden geretourneerd.

Tevens is het noodzakelijk een kopie van uw factuur mee te sturen, tezamen met uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Na ontvangst van uw goederen, zullen wij het oorspronkelijke factuurbedrag binnen 14 dagen crediteren op uw rekening. De kosten voor het retour sturen van een artikel zijn voor uw rekening.

Retourzendingen die niet voldoen aan de gestelde eisen worden niet in behandeling genomen.

Let op! Wij nemen geen teveel of verkeerd bestelde goederen retour. In het verleden is namelijk meerdere malen gebleken dat wij producten retour kregen waarmee geknoeid was (verdunde vloeistof, etc.). Alleen op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze producten waarborgen.

8.2. Reclameringen door Klant kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede ter zake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.
Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door Klant c.q. na de dag waarop Klant over de zaken diende te kunnen beschikken, door Gevelprof B.V. te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Klant de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Gevelprof B.V. de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.
Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Klant op reclamering. Gevelprof B.V. aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Gevelprof B.V. op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Gevelprof B.V. deze zaken aan Klant had afgeleverd.
Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Klant.
8.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
8.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
8.5. Reclamering van Klant op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Gevelprof B.V. onverlet.
8.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Klant in rekening gebrachte koopprijs.

9. Garantie
9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Gevelprof B.V. ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gevelprof B.V. heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.
9.2. De garantietermijn beloopt twaalf maanden, ingaande de dag van levering aan Klant.
9.3. Met betrekking tot door Gevelprof B.V. te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Gevelprof B.V. dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
9.4. Aanspraken van Klant op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Gevelprof B.V. onverlet.
9.5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Klant, en na voorafgaand overleg met Gevelprof B.V.
9.6. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
- gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Klant daaronder begrepen;
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buitenafkomend onheil;.... etc.
- beschadigingen van het exterieur.
9.7. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Gevelprof B.V. gesloten overeenkomst(en), dan is Gevelprof B.V. niet tot garantie gehouden.

10. Uitsluiting
10.1. Onverminderd het bepaalde in art. 10 is Gevelprof B.V. slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Gevelprof B.V. aan Klant geleverde zaken of ten behoeve van Klant verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Gevelprof BV. Gevelprof B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

11. Afstand van recht
11.1. Indien Klant in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montageopdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd,   wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Gevelprof B.V. en vrijwaart hij Gevelprof B.V. voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Klant bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

12. Niet toerekenbare tekortkoming
12.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Gevelprof B.V.: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Gevelprof B.V. in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
12.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Gevelprof B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

13. Intellectuele eigendom
13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Gevelprof B.V. geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Gevelprof B.V.. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gevelprof B.V., is Klant niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
13.2. Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Klant niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Gevelprof B.V. geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

14. Ontbinding
14.1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, juridische fusie van Klant, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Klant zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Gevelprof B.V. Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Gevelprof B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten;
Één en ander onverminderd Gevelprof B.V. andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Gevelprof B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
14.2. Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Gevelprof B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Één en ander onverminderd Gevelprof B.V. andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Gevelprof B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Één en ander onverminderd Gevelprof B.V. andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Gevelprof B.V. tot enige schade
14.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Gevelprof B.V. op Klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Gevelprof B.V. gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Gevelprof B.V. en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.
14.4. De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Gevelprof B.V. enige overeenkomst met Klant ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

15. Toepasselijk recht
15.1. Op alle overeenkomsten tussen Gevelprof B.V. en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.

16. Gedeeltelijke ongeldigheid
16.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Klant en Gevelprof B.V. gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.